اون عاشق کیر بزرگ بود

کون اش رو به نمایش گذاشت تا کیر اینمرد نجیب رو کاملا بلند کرد و به خواسته خودش رسید

ولی ارباب از اون خواست که برای سود بیشتر در تجارت حواس اون پسر رو با اندام جنسی خودش پرت کنه تا اون بتونه قرار داد رو به اخووبی امضا کنه

بی مقدمه رفت سراغ کیر سفت شده و شرو کرد مالیدن و از شلوار بیرون آوردن و خوردن