دختران حشری هرگز از چیزهای سفت دست نمیکشند

به چهره معصومش اصلن نمیخورد اینقدر کار بلد باش خیلی من و سورپرایز کرد

اول حسابی خودش با چوچولش بازی کرد و ماساژ اش داد تا نرم و گرم شد

ممه هاشو حسابی بهم فشار میداد و کیرمو بین ممه ای نازش بالا پایین میکرد