باچوچولت بازی کن وقتی کونت گذاشتم

کوس تپل و خیس دشت جوری که آب کیرت میومد فقط با نگاه کردن بهش

به سختی کیرمو تو کوش تنگش فرو کردم تا از داغی و تنگی داخلش لذت ببرم

کقتی داگی شد که از پشت بکنش کون اش خیلی قرمز شد محکم بهش چک میزدم و جیغ میزد برام