پست صورتت خشک شده ,یه ساک بزن تا برات مرطوبش کنم

دوس دخترم کرم نرم کننده پوست صورت میخواست ,بهش گفتم اگه برام بخوری میخرم برات ,برام ساک زد آبم پاشید رپ صورتش üپوستش نرم شد دیگه کرم هم نخریدم براش ,کیرم هم که بلند شهد کردم تو کونش