جوری از پشت میکنمت که آبت بپاشه بیرون

از پشت گرفتمش ,دامن حالا نکن کی سفت بکن تا آبش اومد خانموم شو دادم بالا کیرم کردم لا پاش