به شیوه بتمن من و بگا

خانوم سفارش پیتزا دادن که مارو به دام بندازن دلشون بیشتر هات داگ میخواست ن پیتزا ولی من مشتری رو رازی نگه داشتم و هات داگ خودمو بهشون دادم که استفاده کن خانوم هم با ممه های زیبا پذیرایی کردن از ما