کردن از هر دو طرف با ضربه های محکم

دستمو تا مچ کرده بودم تو کوس اش نمیدونم چرا هنوز جر نخورده این کوس خیلی گشاده ولی میکنم توش آبم میاد