رقص زیبای چوچوله

فقط داره یه چیز بهت نشون میده و اون وسط پاهاشه

از بالا که نگاه میکنی میبینی با زبون گرمش دارو در کیرت رو نوازش میکنه و آروم شروع به خوردن میکنه

ولی الان وقتش شده که بیبی دیگه بخوابه و پاهاشو برام از دو طرف باز کنه که من فرو کنم داخل کوس نرمش