سکس خوب به شما بال میدهد

سایه صورتی میزنی که دلبری کنی

خبر نداری که رد بول زدم برات تا صبح بکنمت