سکس زیبای دختر ارتشی

نمیتونست تا خونه صبر کنه و از تو آسانسور شروع کرد

خیلی خوب سر کیرمو میبلعید خانم پلیس حشری بود و دلش هیجان بیشتری میخواست پس باید لخت میشد

ولی اون سوار کیرم شد من نمیدونستم که اون چه سوارکار خوبی میتونه باشه وقتی سوار بود با چوچوله خودش بازی کرد و ساعتش رو بیشتر میکرد