کیر کلفتش لذت داره

تو پارک بود که پاهاشو باز کرد و نشون داد زیر اون دامن کوتاهش هیچ مانعی برای دسترسی به کوس تنگش نذاشته اون خیلی دلش میخواست

با دوتا دستم صورتش رو محکم گرفتم و با کیرم حسابی ضربه میزدم تو دهنش تا ته میرفت داخل وتخمم به صورتش میخورد

اون لذت میبرد و دوست داشت خیلی بیشتر ببلعه پس من هم ازش دریغ نکردم و وقتی با کیرم به صورتش ضربه میزدم