سهلا هارد کور دو کیر دوست دارد

چه ممه های درشتی داره این خانم

ولی از ممه هاش درشت تر و بهتر ساکی حرفهای هست که میزنه

ساک میزنه آب در بیار