برنده مسابقه بزرگترین کون شهر

دختر شاد حشری همچین که کلفتی کیر من و دید برق از چشماش پرید

آنچنان محکم رو کیرم ضربه میزد که تخمم میپرید بالا میخورد به لبه های چوچولش

یه کوس خیلی تنگی دشت ,کیرم لذت برد