چه کون بزرگی دختر,بشین روش

دلش یه استوانه قوی سفت میخواد بزار لای ممه های گرد و قلمبش

ببین چطور با ممه های نرمش بیضی میکنه و کون سفت و گردش رو نوازش میکنه .این کون سفت و تنگ واقا کردن داره

کیرمو با لذت زیادی لیس میزنه و اونو محکم لای پستونهاش فرو میکنه و تا ته میبلعه