کوس تو با لذت برات میخورم تا آماده دادن بشی

886

باید یه شام ارم و رمانتیک میبود ولی تبدیل شد به یه سکس داغ و پر شور

خانم و آقای حشر میلی به غذا خوردن اصلن ندارن فقط سکس همه جا از آشپزخونه شروع شد و کیرم و بجای پیش غذا مزه کرد

ولی این عروسک به کم رازی نبود وباید حتمن کوس نازشو میلیسیدم و میبوسیدم تا حسابی خیس بشه و آماده دادن بشه