ورود

ثبت نام

loading...

اگه این ممه است چرا این همه است

این چرا اینقد ممه درحج,از همه جاش داره ممه میزنه بیرون

خدمتکار باید یا ممه داشته باشه یا از پایین بندازه بیرون که اضافه حقوق بگیره و بتونه ارتقاء شغل پیدا کنه

ایشون با این حجم از ممه و چوچول ه تپل بعد از کار دشت به خودش یکم حال میداد و ور میرفت که ببینید چی میشه که میشه خانوم خونه

loading...