بردمش هتل که از کون بکنمش

889

با لذت بسیار سر کیر همسر خود را میک میزد

خانم و آقای پولدار و اهل سکس تسمیم گرفتند که برای استراحت و خوش گزراقنی به یک هتل بسیار مرتفع در کوهستان برند البته کوهستان برای آقا بیشتر شبیه کس ستان شدو بود ,اون هتک رو برای ویو خوبی که دشت انتخاب کردند ولی منظره و نمایی که تمام مدت قبل مشاهده بود سوراخ کون خانم بود که خالی از لذت و لطف هم نبود