وقتی همه شاگردات کیر کلفت باشن ,معلم خوشبختی میشی

<h2>خانم معلم کلاس پسرونه نباید خیلی حشری باشه چون هم واسه خودش داستان میشه هم واسه پسر های کلاس </h2> <p>اون بهمون استراحت داد تا خودش هم یکمی استراحت کنه و دامن و بالا بده روز هوا خیلی گرم بود و خانم معلم خیلی خسته بود <p> <h3>ولی انتظار نداشت که شاگردها از پشت پنجره کلاس دید بزنن و مجبور بشه بهشون یکی یه دست بده </h3>