وقتی همه شاگردات کیر کلفت باشن ,معلم خوشبختی میشی

2.6K

خانم معلم کلاس پسرونه نباید خیلی حشری باشه چون هم واسه خودش داستان میشه هم واسه پسر های کلاس

اون بهمون استراحت داد تا خودش هم یکمی استراحت کنه و دامن و بالا بده روز هوا خیلی گرم بود و خانم معلم خیلی خسته بود

ولی انتظار نداشت که شاگردها از پشت پنجره کلاس دید بزنن و مجبور بشه بهشون یکی یه دست بده