اول صبح تا بیدار میشه دلش میخواد بگا بره

كیرم توی یه‬

لحظه یه چشم بهم زدن راست شد تا كیرم رو حس كرد گفت اهان اینطوری بهتره محكم بغلم كن

الکس در تلاش برای بهتر کوبیدن کوس خود است.

او دقیقاً می داند چه چیزی به کوس کن اش بدهد.

سینه هاش رو با دستام لمس كنم محكم بغلش كردم و سینه هاش رو محكم‬

گرفتم باور نمیكنید بهترین لحظه عمرم اون لحظه بود من همیشه به یاد اون سینه ها شبها رو به صبح‬

‫میرسوندم