با کون گندو و کوس تنگم,غارتتون میکنم


خدمتکار لاسیرنا 69 وقتی ریکو به طور غیرمنتظره حاضر می شود پرنس را اذیت می کند. پرنس سعی می کند از شر او خلاص شود اما لاسیرنا 69 چیز دیگری در ذهن دارد