شب رمانتیکی بود ولی شوهرش اومد

<p>بعد از اولین سکس آنالم تنوع سکسم و دفعاتش بیشتر شده بود و ماهی پنج شش بار باهم سکس داشتیم قبل سکس رفتم تو اتاق یه ست سکسی قرمز پوشیدم و رفتم تو سالن لخت رو مبل نشسته بود رو پاش نشستم و شروع کردیم لب بازی من کم کم اومدم رو گردنش و سینه هاشو خوردم اومدم تا رسیدم به کیرش که داشت بلند میشد آروم کیرشو زبون زدم و با لیسیدن کیرشو خیس کردم رسیدم به خایه هاش وقتی داشتم خایه هاش رو می‌خوردم چشماشو بسته بود و داشت لذت میبرد</p>