دوست چه جنده ای بود ما نمیدونستیم

<p>یکم که خایه هاش رو لیس زدم و تخماشو کردم تو دهنم شروع کردم به ساک زدن کیرشم تا ته میکردم تو دهنمو و داشتم کیرشو می‌خوردم و سرعت ساک زدنمو بیشتر میکردم موهامو چنگ انداخت خودش شروع کرد به عقب جلو کردن کیرش تو دهنم کیرشو تا ته میبرد تو دهنم طوری که سر کیرش تا ته حلقم می‌رفت و بعد بیرون می‌آورد</p>