شیر کاکایو ضربدری

<p> می‌خواستیم یه نفر یه نفر نوبتی ترتیبتو بدیم ولی داری یه کاری میکنی که سه تایی با هم پارت کنیم

موهام تو مشت منو کشوند تو سالن و پرتم کرد رو کاناپه همزمان شروع کردن به لخت شدن و بعد لخت شدن سه تایی کیرشون رو آوردن جلوی صورتم پشت سرمو گرفتو سرمو هل داد سمت کیر خودشو و مجبورم کرد تا براش ساک بزنم کیرشو کرد تو دهنمو خودش شروع کرد به عقب جلو کردن کیرش. بعد نوبتی کیرشون رو میکردن تو دهنم تا براشون ساک بزنم و وقتی کیر یکیشون رو ساک میزدم با دستام باید کیر اون دو تا رو میمالیدم دیگه حسابی کیراشون بزرگ شده بود و نوبت کردن من بود</p>