بشین روش سواری کن

<p> من به پشت خوابوندن رو مبل و کیرشو تنظیم کرد رو کسم، یه تف انداخت رو کسم و با سیر کیرش حسابی کسمو لیز کرد و آروم کیرشو تا ته فرستاد تو کسم و شروع کرد به تلمبه زدن کیرش کلفت بود هم دراز و با هر عقب جلو کردنش درد و لذت رو باهم داشتم تجربه میکردم یکم که تو این وضعیت منو گایید، جاشو عوض کرد کیرش تقریبا هم اندازه بود و زیاد سکس باهاش دردناک بود</p>