با آب کیر سفید شد

<p>بلند شدم و سوراخ کونمو با تف یکم لیز کردم و سوراخ کونمو تنظیم کردم رو کیر و آروم آروم شروع کردم نشستن رو کیرش خیلی برام دردناک بود جا دادن کیر به اون کلفتی توی کونم و وقتی سر کیر به سوراخ کونم رسید احساس کردم الان از وسط جر میخورم یکم تو همون حالت موندم، اشک تو چشام جمع شده بود و اما فقط میخواست که جرم بده و همونجوری که نیم خیز مونده بودم و سر کیرش تو کونم بود، نشست و دستشو حلقه کرد دور کمرم و با یه فشار به من و کمر خودش، تموم کیرشو تا خایه جا کرد تو کونم</p>