دوس داری وسط دوتا کیر قوی گیر بیوفتی

<p>اومد جلوم واستاد و کیرشو کرده بود تو دهنم و این حالت رو هم هر سه تاشون امتحان کردن و حین کردن کونم آبش اومد که پاشیدش رو پشتم و خودش با دستمال پشتمو تمیز کرد و لباسشو پوشید و خیلی ریلکس با دوستاش خداحافظی کرد و رفت خونه و باز من موندم و سه تا کیر که معلوم بود قرص خوردن که ابشون هیچ جوره نمی‌خواست بیاد یه بیست دقیقه ای تو حالت های مختلف یک نفری و دو نفری منو از کس و کون گاییدن تا اینکه داشت کسمو میگایید کیرشو کشید بیرون و اومد نشست رو سینم و کیرشو کرد تو دهنم، فکر کردم میخواد براش ساک بزنم تا اینکه فشار و گرمای آب خارج شده از کیرشو تو دهنم احساس کردم و تا آخرین قطره آبشو خالی کرد تو دهنمو و تا آبشو قورت ندادم کیرشو از دهنم بیرون نیاورد</p>