خوردن و بیشتر از دادن دوس داره ولی ما میکنمیت

<p>شروع کرد به کردن من و داشت تو دهنم تلمبه میزد یکم که گذشت جاشون عوض کردن و کیر کلفتشو کرد تو کونم و اومد جلوی صورتم شروع کرد به مالید کیرش و اونم آبشو خالی کرد تو دهنم و بعد اینکه حسابی خالی شد رفت نشست یه گوشه و فقط من مونده بودم و .

انگار نمی‌خواست از گاییدن من دست بکشه و کیرشو از کونم میکرد تو کسم و دوباره از کسم میکرد تو کونم یخورده که این کار تکرار کرد سرعت تلمبه زدنشو تو کونم زیاد کرد و یکدفعه کیرشو تا ته تو کونم نگه داشت و داغی آب کیرش تو کونم احساس کردم و وقتی کامل خالی شد کیرشو درآورد و کرد تو دهنم تا کیرشو براش تمیز کنم</p>