خوش اندام حشری دنبال کیرم اومد

<p>وقتی حسابی منواز کس و کون چند نفری گاییدن بزور پا شدم رفتم دستشویی . جای چنگ و ضربه هاشون هم هر دوتا سینه هام رو قرمز و کبود کرده بود صورتمو شستم و لباس پوشیدم که برم خونه اونقدر خسته بودم که نای راه رفتن نداشتم و قرار شد منو برسونه.

تو راه یکم قربون صدقه من رفت تا از دلم دربیاره و گوشیمو گرفت و با گوشیم یه زنگ به خودش زد تا هم شمارشو داشته باشم و هم شمارم تو گوشیش بیفته و ازم خواست تا باهاش باشم</p>