کیرت از تو دیوار زده بیرون

<p>با صدای آه و ناله به خودم اومدم. تعجب کردم و رفتم توی هال هر دو لُخت بودن پاهای رو با دست‌هاش بالا نگه داشته بود و با سرعت و وحشیانه توی کُسش تلمبه می‌زد وقتی من رو دید، شدت تلمبه زدنش رو محکم تر کرد با صدای بلند و شهوتی خودش گفت: جرم بده، بیشتر جرم بده رو سر کُس من خالی کن عزیزم همه‌اش رو بریز تو کُس من


پاها رو از زانو خم کرد و کامل چسبوند به بدنش جوری که زانوها رسید به شونه‌هاش خودش هم تو حالتی قرار گرفت که راحت تر بتونه تلمبه بزنه و کیرش بیشتر توی کُس فرو بره صدای جیغ و داد شهوتی هم بیشتر شد و گفت بکن تو رو خدا واینستا فقط بکن که دارم می‌شم.

بدون وقفه و با سرعت تلمبه می‌زد صدای شالاپ شلوپ حرکت کیر تو کُس، دست کمی از صدای آه و ناله نداشت بالاخره ارضا شد دقیقا شبیه شب اولی که ضربدری کردیم بی‌حال و ساکت شد ارضا شد و آبش رو ریخت روی شکم . بعدش هم شروع کرد به نوازش موهاش

آب منی‌اش رو از روی شکم پاک کرد لب‌های رو بوسید و گفت: هیچ وقت یار تمرینی به این خوبی نداشتم</p>