خانم کوچولو کارش و با کیر بزرگ شرو کرده

<p>چند قدمیشون ایستادیم تو تاریکی فقط میتونستیم توهم پیچیده شدنشونو ببینیم و صدای نفس ها و ناله های ریزشونو بشنویم میتونستم خیسی کسمو کاملا حس کنم.آخ کاش کیرشو تا ته فرو میکرد تو کسم برگشتم دیدم یه دستش روی سینشه و یه دستش روی کسش و داره خودشو میماله!

که لخت روی هم افتاده بودن به سمتم برگشتن

تو نور ماه میتونستم انحنای بدنشو ببینم برآمدگی کون و سینش

قربونت برم من دلت سکس میخواد این مردای کیری رو ول کن خودم یه جوری میارمت که اون دیوث عمرا نمیتونست.

خودشو به سینه های گرد روژین رسوند با چنان ولعی سینه های سفت میخورد که دستم نا خوداگاه رفت سمت کسم مایو یکسرمو از بالا در آوردم و رفتم سمتش همونطور که دراز کشیده بود دستاشو سمتم دراز کرد نمیدونستم توی سکس باید چیکار کنم وقتی قرار نیست هیچ کیری بره توم فقط میدونستم منم دوست دارم سینه بخورم سرمو روی سینش گذاشتم و با دست دیگم اونیکی سینشو گرفتم و فشار دادم سینش سفت شده بود هیچوقت فکر نمیکردم همچین حس فوق العاده ای داشته باشه دستمو به کسش رسوندم خیس خیس بود یه آه کوچیک کشید و با بهم فهموند که برم سراغ کسش</p>