فقط کیر کلفت جور کن برامون

<p> ا چند لحظه بعد سر و صدای آه و ناله ی از تو اتاق بلند شد و معلوم بود شروع کردن نه حس میکنم گرمم شده بعد پیرهنشو در آورد و پرت کرد رو مبل یه سوتین بنفش تنش بود و سینه های بزرگ هم داشت گفت میشه یخورده منو باد بزنی قشنگ مست و داغون بود الکی دوتا فوتش کردم و گفت وای چقدر خنک شدم پاشد اومد سمت من بوی الکل دهنش همه جارو پر کرده بود بعد صورتمو بوس کرد و گفت میشه یه ذره دیگه واسم بریزی گفت وای دوباره گرمم شد پاشد شلوارشم در آورد شورتش ست سوتینش بنفش بود و همونجوری نشست کنار من بعد گفت تو گرمت نیس منم حشری شده بودم دیگه تصمیم گرفتم وقتی خودش دلش میخواد و میخاره چرا من کاری نکنم گفتم چرا اتفاقا دارم آتیش میگیرم یه لحظه خوشحالی تو چشماش برق زد و گفت پس منتظر چی هستی دیگه گفتم مطمئنی میخوای با من باشی گفت آره عزیزم منم دلم یه سکس خشن طور میخواست جوون خشنت باید خیلی جذاب تر باشه گفتم باشه پس خودت خواستی دستمو بردم جلو صورتش و محکم چونشو گرفتم و گفتم زانو بزن زود باش نشون بده ببینم چی بلدی و جلوم زانو زد شورتمو در آوردم و کیرمو بردم جلو دهنش و چند باری کشیدمش رو صورتش چشماشو بسته بود گفتم بخورش دهنشو وا کرد و کیرمو کرد تو دهنش و شروع کرد به ساک زدن</p>