دوتا کیر سیاه تو سوراخ های تنگت یجا

<p> پاشو تو هم داگی شو تو همون حالت همزمان کیرمونو کردیم تو کس جفتشون و شروع کردیم به تلمبه زدن اون دوتا دست همدیگه روگرفته بودن فقط جیغ و ناله میکردن صدای ناله های بد جوری حشریم کرده بود و داشتم با انگشت وسطم سوراخ کون و ماساژ میدادم و یواش یواش انگشتمو میکردم توش که جا باز کنه داشت لبای رو میخورد و جفتشون غرق شهوت بودن تو همون حالت یواش بهم گفت بیا جرش بدیم دراز کشید و به گفتم برو بشین رو کیرش اونم رفت نشست رو کیر و شروع کرد به بالا پایین شدن بعد رفتم جلو و خوابوندمش رو جوری که سوراخ کونش معلوم شد و دوباره انگشتمو کردم تو سوراخش یه آهی کشید و دستمو بیشتر بردم تو و کونشو باز کردم بعد به گفتم بیا اینجا اومد جلو کیرمو گرفتم جلوش و گفتم تا میتونی خیسش کن هرچی بیشتر خیس و لیزش کنی به نفع خالته چون کمتر اذیت میشه اونم کیرمو کرد تو دهنش و هی تف میکرد رو کیرم و تا ته میکردش تو دهنش آب دهنش تموم کیرمو گرفته بود آماده باش که قراره راه نفس کشیدنتو عوض کنم بعد انگشتمو در آوردم و کیرمو گذاشتم دم کونش گفتم دستاتو بذار تو طرف و کونشو باز کن که کیرم راحت بره توش  همزمان داشت تو کس تلمبه میزد که من یه تف انداختم رو سوراخ کونش بعد کیرمو گذاشتم دم کونش و یه هل ریز دادم تو اونم یه جیغ بلند زد و سرشو فشار داد بعد آروم آروم فشار دادم بره تو کونش که عضله هاش کم کم شل بشن و شروع کردم به تلمبه زدن همزمان داشتیم کس و کونشو میگاییدیم دستای رو پشت گرفتم کاملا در اختیار من بود تو همون حالت سرشو آورد بالا و با یه حالت التماس گفت تو رو خدا یخورده یواش تر بکنید جر خوردم منم سرشو فشار دادم پایین و گفتم ساکت شو</p>