ستاره ای بین کیرهای ما

<p>اروم باش خودتو شل کن باز برعکس شدم کیرشو چاک کصم میکشید و سینه هامو میمالید نفس نفس میزدم اب ازم میرفت

دوست داشتم کص بدم ولی نمیشد کونم یکم جا واکرده بودم آماده بودم واسه دادن سر کیرش مالید ب سوراخ گفت جنده کوچولو شل کن و بده حال بیای درد نکشی نترس مال منی قراره همیشه بگامت نمیذارم اذیت بشی با دست کونمو وا کردم پاهام بالا بود سرشو گذاشت تو جیغ زدم دهنمو گرفت گفت اروم باش اولش درد داره یکم رفت تو یهو تا ته سر خورد تو کونم انگار ب برق وصل شده باشم تا مغزم تیر کشید ولی راه فرار نبود نمیشد تکون بخورم جیغ میزدم و گریه ولی اون اومد رو لبام بوسم کرد کنار گوشم گفت تکون نخور الان خوب میشی لخت زیر یه پسر بودم تو یه ماشین تنگ داشتم کون میدادم برا اولین بار ولی کیرشو تکون نمیداد ک جا واکنم کم کم اروم شدم لبامو میخورد و آروم شروع کرد تلبمه زدن هنوزم درد داشتم ولی دردش برام شیرین شده بود حس زنونه قشنگی داشتم یه هیکل درشت روم بود و نمیذاشت تکون بخورم یه کیر کلفت تو سوراخم رفته بود و زیر بدن یه مرد زندانی بودم نگاهم پر از عشق و خواهش بود نگاه اون پر از مردونگی و شهوت بود تو چشمای خمارم و میکرد منو</p>