میخورم برات تا سفت بشه

قطره شهوت زا و عطر شهوت زا همه چی رو آماده کردم

.کیرم داشت میترکیددومیش رو هم زدم و کمرم رو هم سفت کرده بودم یه روز یه لباس یقه باز پوشیده بودی زیر چادرت سینه هات یه لحظه معلوم شد من دیوونه شدم

دستم رو بردم زیر بند سوتین و همون رو آوردم تا سینه چپش رو گرفتم