دوس دارم وقتی وسط یه گله کیر گیر میوفتم

کیرمم جوری بلند شده که هیچی جز کردن تو سرم نیست

سینه هاش رو خوردن جوری میخوردم که انگار تا حالا نخوردم اونم که حشری داره جوری صدا ازش در میاد که ادم دیوونه میشه

جوری کیرت رو میخورم که از حال بری