من و محکم بکن جیغ بزنم

با شورت سوتین دراز کشیده بودم

سینه هامو ماساژ میدا‌د نوکشون سیخ شده بود پاهامو کمی باز کرد و کشاله های رونمو ماساژ میداد

ماساژ دادنش سکسی شد