ساک میزنم تا آبت دهنم و پر کنه

من کست رو خواستم خودم بدستش آوردم توام کیرم رو بخوای باید بدستش بیاری

با آه و ناله و کیر خواستن ارضا شد و افتاد و منم شروع کردم به نوازشش.

یکم بوسش کردم گفتم من فکر میکردم تو خیلی هاتی

بلند شد و شلوار و شرت رو در اورد و رسید به کیرم

گفتم حالا کو تا کاندوم یکم باهاش بازی کن