باید کونت و صفا بدم

چند بارم بردتش خونه و باهاش سکس کرده

 کیرم بدجوری داغ کرده بود و بلند شده بود اونم فهمید و میخندید نا مصب خیلی صدای سکسی و قیافه ی سکسی داشت

حسابی گذاشتن تو کوسش