هوایی کوس میدم ,راش باز باشه

دیگ دست خودم نبود خییس شده بود

پاهامو بازتر کرد روغن مستقیم ریخت روی کوسم زبونشو روی کوسم احساس کردم

کوسم داغ داغ شده بود