آن شب رویایی بین پاهای تو

یک ساعت بود ک داشتم میگاییدمش کوصشم سرخ شده بود

 ابم داشت میومد دستاشو ول کردم انگشت شستموـکردم تو سوراخ کونش،و با دست دیگم پهلوشو محکم گرفته بودم که جای انگشتام روی پهلوش سرخ شده بود گفتم ابمو کجات بریزم سفید برفی

من سکس کمتر از چهل دقیقه نمیکنم