خانم پستون بزرگیان زیر پاهایمان

یه حجم زیاد از روغن داغ ریخت روی پاسنم شروع کرد ب ماساژ دادن

دستشو میبرد کشاله رونمو ماساژ میداد انگشتشو اروم اروم میکشید رو کوسم سوراخ کونمو نوازش میکرد

با یه دستشم هی کوسمو ماساژ میداد