برام بکن توش ولی آروم

من جندتم یالا بکنم دیگه 

پاهاشو انداختم رو شونه هام کیرموـگذاشتم دم کوصش و فشار دادم تو

 تلنبه هامو تند کردم اب بود که از کوصش راه افتاده بود