دستتو بده من بشینم روش

اروم زبونشو میکشید روش با زبون کوسمو ماساژ میداد

لبه تخت پاهامو جمع کردم با پوزیشن داگی  کوس و کونم از تخت بیرون بود 

لیس زدناش محکم و تر با ولع میشد