برقش انداختم لیز بخوره بره فرو

میخواست محکمتر بگامش

یگفت جون بکن منو من همون جندتم پارم کن جرم بده لامصب بکن بیشتر بکن رحمـ نکن بهم اونقدر بکن تا نتونم راه برم به چشم یک جنده ی تمام عیار میدیدمش

تو فشار گاییدمش بعد کیرمو دراوردم