دوس دارم کونت و با کیرم فتح کنم

مث وحشیا افتاد ب جون کوسم

کل کوسمو توو دهنش کرده بود با عشوه و شهوت از دهنش کشیدم بیرون 

دراز کشیدم ب پشت پاهامم جلوش باز کردم