کیرمو تا ته بکن دهنت

 چته وحشی اصلا نمیخوام بهت بدم

زیپ شلوارمو باز کردم و بزحمت کیرمو دراوردم گذاشتم لای ساپورتش گفتم حالا التماس هم بکنی از اسمون سنگ هم بباره از دستم خلاص نمیشی

ساپورت و شورتشو کشیدم پایین کیرم مثه دسته بیل شده بود