ممه های گرد و سفت کس تنگ و گرم

سینه هامو چنگ میزد و مک میزد

ست و پامو منقبض کرده بودم درحالی ک بدنم فقط میلرزید

ابم همچنان داشت میپاشید

انگشتاشو از توی کوسم پس میزد

دوتا انگشتشو دراورد سفید سفید بود از ابم کرد توو دهنش با لذت انگشتشو مک میزد

دوس داری بازم بدم بخوری