دهنت رو با کیرم پر کن

ابم مث فواره میزد بیرون قطره قطره بالای کوسمم میپاشید از شدتش

من از لحظه ای ک ماساژت دادم شورتم پر اب شد الان خیس خیس حتی شلوارم

دیگ کامل ارضا شده بودم