بلوند حشری کوس اش آب افتاده

 جفتشون سفید برفی باربی با باسن های طاقچه ای و طبع خیلی داغ و حشری 

اگه میشد بعد از زنم این دوتا خواهر زن نازمو میگرفتم به عنوان زن دوم و سوم

 خیلی دراز نیست کیرم اما شدیدا کلفته