مه هات کیرمو راست کرد کنتو پاره

رفت روی کوسم ک عجیب درد میکرد لییس میزد

ودم کوس لیستم خودم خرتم خودم واست مث سگ له له میزنم تو فقط مال من باشه

حال میکنن از کوس دادن زنشون